Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,80 DO KM 13+270

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 16 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.10.2017 r. pod numerem 598415-N-2017.
 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa dw nr 419 w m. Branice.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy - wykaz badań laboratoryjnych.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. o braku podst. do wykluczenia z udziału w postępowaniu.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCZał. nr 05 - ośw. o przynależności do tej samej gr. kapitałowej.doc
DOCZał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.doc
PDFZał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 11 - zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 12 - zadania inżyniera projektu.pdf
PDFZał. nr 13 - przedmiar robót.pdf
ZIPZał. nr 14.1 - Dokumentacja.zip
ZIPZał. nr 14.2 - Projekt wykonawczy cz. I.zip
ZIPZał. nr 14.2 - Projekt wykonawczy cz. II.zip
ZIPZał. nr 14.2 - Projekt wykonawczy cz. III.zip
ZIPZał. nr 14.3 - Organizacja ruchu.zip
PDFZał. nr 15 - Specyfikacje Techniczne - STWiORB Branice.pdf
DOCZał. nr 16 - oświadczenie o zatrudnieniu.doc