Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 16 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.10.2017 r. pod numerem 599554-N-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_14ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_14specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_14oferta.doc

4. Wykaz badań laboratoryjnych:

XLS2_14wykbadlab.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_14ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_14ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_14listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_14wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_14wykusł.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

DOC8_14wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_14wykpot.doc

12. Projekt umowy:

PDF10_14projum.pdf

13. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF11_14zakrczynności.pdf

14. Zadania inżyniera projektu:

PDF12_14zadinżproj.pdf

15. Przedmiar robót:

PDF13_14przedmrob.pdf

16. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 14):

ZIP11_08dokproj.zip
ZIP11_08dokprojoperat.zip
ZIP11_08dokprojpb1.zip
ZIP11_08dokprojpb10.zip
ZIP11_08dokprojpb11.zip
ZIP11_08dokprojpb12.zip
ZIP11_08dokprojpb13.zip
ZIP11_08dokprojpb14.zip
ZIP11_08dokprojpb2.zip
ZIP11_08dokprojpb3.zip
ZIP11_08dokprojpb4.zip
ZIP11_08dokprojpb5.zip
ZIP11_08dokprojpb6.zip
ZIP11_08dokprojpb7.zip
ZIP11_08dokprojpb8.zip
ZIP11_08dokprojpb9.zip
ZIP11_08dokprojpw1.zip
ZIP11_08dokprojpw2a.zip
ZIP11_08dokprojpw2b.zip
ZIP11_08dokprojpw3.zip
ZIP11_08dokprojpw4a.zip
ZIP11_08dokprojpw4b.zip
ZIP11_08dokprojpw5.zip
ZIP11_08dokprojpw6a.zip
ZIP11_08dokprojpw6b.zip
ZIP11_08dokprojpw7a.zip
ZIP11_08dokprojpw7b.zip
ZIP11_08dokprojpw7c.zip
ZIPdokprojdod.zip

17. Program funkcjonalno-użytkowy:

ZIP14a_14progfunkużyt.zip

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP15_14spectech.zip

19. Oświadczenie o zatrudnieniu:

DOC16_14ośwzatrud.doc