Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. JEŁOWA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.10.2017 r. pod numerem 605187-N-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_38ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_38specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_38oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_38kosztof.xls
PDF2_38przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_38ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_38ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_38listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_38wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_38wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_38wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_38wykpot.doc

12. Projekt umowy:

PDF10_38projum.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_38spectech.pdf

14. Mapa:

PDF12_38mapa.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2017
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  20-10-2017 15:36
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1179
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×