Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko urzędnicze WK

Strona archiwalna

 

WA.1040.7.2017

Załącznik nr 3

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 ul. Oleska 127
45-231 Opole

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. finansowo-księgowych 
(określenie stanowiska )

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a)    wykształcenie: wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość),
b)    staż pracy: co najmniej 2 lata,
c)    obywatelstwo: polskie, 
d)    niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
e)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)    nieposzlakowana opinia.
2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- znajomość przepisów prawa wynikających z :
•    ustawy o finansach publicznych,
•    ustawy o rachunkowości, 
•    o samorządzie województwa,
- znajomość zagadnień księgowości budżetowej,
- prawo jazdy kat. B, 
- umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Excel, Word,
-  umiejętność pracy w zespole,
-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, rzetelność, 
-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,
-  zdolność analitycznego myślenia
- wysoka kultura osobista.
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-    kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 
-    dekretowanie dowodów księgowych oraz wprowadzanie danych do komputerowego systemu księgowego,
-    weryfikacja i uzgadnianie paragrafów kwalifikacji budżetowej z zakresu dochodów budżetowych pod kątem sprawozdawczości budżetowej,
-    zastępstwo specjalisty ds. płac,
-    kontrole przeprowadzane w komórkach księgowych w podległych Oddziałach Terenowych, zastępstwo na podobnym stanowisku.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t),
    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego; II piętro bez windy.
5. W miesiącu wrześniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.
6.  Wymagane dokumenty:
I. Niezbędne
a)    list motywacyjny,
b)    kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania), 
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
d)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz  osiągnięcia zawodowe,
e)    oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
f)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
g)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922, z póź. zm.). 
II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:
a)    kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
c)    kserokopie posiadanych referencji lub opinii.
7.  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w Wydziale Finansowo-Księgowym” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45 231 Opole. 
Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do 10 listopada 2017 r. 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.
9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.
O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie. 
10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Informacja:
Administratorem danych osobowych kandydata w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 127.
Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszej rekrutacji.
Kandydat ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.