Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko ds.zamówień publicznych WA.1040.9.2017

Strona archiwalna

 

WA.1040.9.2017
                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 3

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 ul. Oleska 127
45-231 Opole

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

ds. zamówień publicznych
liczba stanowisk 2

 (określenie stanowiska )

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a)    wykształcenie: średnie lub wyższe (prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, kierunki techniczne)
b)    staż pracy: nie wymagany
c)    obywatelstwo: polskie, 
d)    niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
e)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)    nieposzlakowana opinia,
g)    znajomość przepisów prawa wynikających z:
•    ustawy Prawo zamówień publicznych
•    ustawy o samorządzie województwa, powiatowym, gminnym,
•    kodeksu postępowania administracyjnego.
h)    biegła znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
i)    umiejętność korzystania z zasobów Internetu i przetwarzania informacji.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
a)    umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji, 
b)    zdolność analitycznego myślenia,
c)    umiejętność prowadzenia harmonijnej współpracy w zespole,
d)    umiejętność i wola wychodzenia poza zakres wiedzy i kompetencji stanowiska,
e)    doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
j)    wysoka kultura osobista. 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)   przygotowywanie i prowadzenie w imieniu zamawiającego postępowań o zamówienia publiczne w tym: przygotowywanie dokumentacji przetargowej, ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikacji informacji dotyczących zamówień, powadzenie dokumentacji postępowań, przestrzeganie terminów.
b)    udział w pracach komisji przetargowych,
c)   analiza dokumentów zawartych w ofertach przetargowych,
d)  analiza orzecznictwa i rekomendacji (sądów, KIO, prezesa zamówień publicznych) w zakresie stosowania ustawy Pzp,
e)   prowadzenie korespondencji,
f)    monitorowanie zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych,
g)    sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
h)    archiwizacja dokumentacji,
i)    udział w dyżurach akcji zimowej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 
    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;
    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

5. W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:
I. Niezbędne
a)    list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail,
b)    kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania), 
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
d)   oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
e)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
f)   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:
a)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
d)   kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
e)    kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. zamówień publicznych” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45 231 Opole. 
Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.
O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Informacja:
Administratorem danych osobowych kandydata w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 127.
Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszej rekrutacji.
Kandydat ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.