Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. JEŁOWA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 06.11.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF38ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 461 W M. JEŁOWA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Jełowa", przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

REMOST
Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

za cenę 1.199.658,42 PLN brutto i udzieleniem gwarancji jakości na okres 5 lat od daty odbioru zamówienia.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium "cena",
- 40,00 punktów w kryterium "okres gwarancji".

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała 88,92  punktów, w tym:
- 48,92 punktów w kryterium "cena",
- 40,00 punktów w kryterium "okres gwarancji",

2) oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Drogowe "TRAKT" J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork otrzymała 86,63 punktów, w tym:
- 46,63 punktów w kryterium "cena",
- 40,00 punktów w kryterium "okres gwarancji",

3) oferta nr 1 - OLS Spółka z o.o. sp. komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec otrzymała 75,30 punktów, w tym:
- 35,30 punktów w kryterium "cena",
- 40,00 punktów w kryterium "okres gwarancji",

4) oferta nr 5 - P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów otrzymała w kryteriach oceny ofert 75,15 punktów, w tym:
- 35,15 punktów w kryterium "cena",
- 40,00 punktów w kryterium "okres gwarancji".