Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918 W PODZIALE NA ZADANIA_

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.11.2017 r. pod numerem 611736-N-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_17ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_17specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_17oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_17formcen_zad1.xls
XLS2b_17formcen_zad2.xls
XLS2c_17formcen_zad3.xls
XLS2d_17formcen_zad4.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_17ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_17ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_17listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_17wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7d_17wykusł_zad1-4.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8d_17wykos_zad1-4.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_17projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_17zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_17zadinżproj.pdf

14. Przedmiar robót:

PDF12_17przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIP11_08dokproj.zip
ZIP11_08dokprojoperat.zip
ZIP11_08dokprojpb1.zip
ZIP11_08dokprojpb10.zip
ZIP11_08dokprojpb11.zip
ZIP11_08dokprojpb12.zip
ZIP11_08dokprojpb13.zip
ZIP11_08dokprojpb14.zip
ZIP11_08dokprojpb2.zip
ZIP11_08dokprojpb3.zip
ZIP11_08dokprojpb4.zip
ZIP11_08dokprojpb5.zip
ZIP11_08dokprojpb6.zip
ZIP11_08dokprojpb7.zip
ZIP11_08dokprojpb8.zip
ZIP11_08dokprojpb9.zip
ZIP11_08dokprojpw1.zip
ZIP11_08dokprojpw2a.zip
ZIP11_08dokprojpw2b.zip
ZIP11_08dokprojpw3.zip
ZIP11_08dokprojpw4a.zip
ZIP11_08dokprojpw4b.zip
ZIP11_08dokprojpw5.zip
ZIP11_08dokprojpw6a.zip
ZIP11_08dokprojpw6b.zip
ZIP11_08dokprojpw7a.zip
ZIP11_08dokprojpw7b.zip
ZIP11_08dokprojpw7c.zip
ZIPdokprojdod.zip

16. Program funkcjonalno-użytkowy:

ZIP13a_17progfunkużyt.zip

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP14_17spectech.zip