Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 419 W M. BRANICE OD KM 16+143,80 DO KM 13+270 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.11.2017 r. pod numerem 614394-N-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_18ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_18specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_18oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_18formcen_zad1.xls
XLS2b_18formcen_zad2.xls
XLS2c_18formcen_zad3.xls
XLS2d_18formcen_zad4.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_18ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_18ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_18listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_18wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7d_18wykusł_zad1-4.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8d_18wykos_zad1-4.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_18projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_18zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_18zadinżproj.pdf

14. Przedmiar robót:

PDF12_18przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIPZał. nr 14.1 - Dokumentacja.zip
ZIPZał. nr 14.2 - Projekt wykonawczy cz. I.zip
ZIPZał. nr 14.2 - Projekt wykonawczy cz. II.zip
ZIPZał. nr 14.2 - Projekt wykonawczy cz. III.zip
ZIPZał. nr 14.3 - Organizacja ruchu.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF14_18spectech.pdf