Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.12.2017 r. pod numerem 627790-N-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_20ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_20specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_20oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_20formcenzad1.xls
XLS2b_20formcenzad2.xls
XLS2c_20formcenzad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_20ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_20ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_20listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_20wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_20wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8c_20wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_20projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_20zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_20zadinżproj.pdf

14. Przedmiar robót:

ZIP12_20przedmrob.zip

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-pb.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-pw.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-1.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-2.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-3.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-4.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-uzgodnienia.zip
ZIP4-rsm-proj-budowlany-most-dodany-11052017r.zip
ZIP5-decyzja-srodowiskowa-dodana-11052017r.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP14_20spectech.zip