Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.12.2017 r. pod numerem 633836-N-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_43ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_43specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_43oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_43formcenzad1.xls
XLS2b_43formcenzad2.xls
XLS2c_43formcenzad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_43ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_43ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_43listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_43wzórzobow.doc

9. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC7_43wykos.doc

10. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC8_43wykpot.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_43projum.pdf

12. Wykaz środków transporotowych:

PDF10_43wykśrodkzad1.pdf
PDF10_43wykśrodkzad2.pdf
PDF10_43wykśrodkzad3.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2017
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  18-12-2017 14:26
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 755
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl