Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko ds. finans. - księg. WA.1040.1.2018

Strona archiwalna

 

WA.1040.1.2018

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. finansowo-księgowych

(określenie stanowiska )

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie: wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość),
 2. staż pracy: co najmniej 1 rok pracy w księgowości jednostki administracji publicznej;
 3. obywatelstwo: polskie,
 4. niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

- znajomość przepisów prawa wynikających z :

 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,
 • o samorządzie województwa,

- znajomość zagadnień księgowości budżetowej,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Excel, Word,

-  umiejętność pracy w zespole,

-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, rzetelność,

-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,

-  zdolność analitycznego myślenia

- wysoka kultura osobista.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • dekretowanie dowodów księgowych oraz wprowadzanie danych do komputerowego systemu księgowego,
 • weryfikacja i uzgadnianie paragrafów kwalifikacji budżetowej z zakresu dochodów budżetowych lub koszt -wydatek pod kątem sprawozdawczości budżetowej,
 • kontrole przeprowadzane w komórkach księgowych w podległych Oddziałach Terenowych, zastępstwo na podobnym stanowisku.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t),

    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego; II piętro bez windy.

5. W miesiącu grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.

6.  Wymagane dokumenty:

I. Niezbędne

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz  osiągnięcia zawodowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922, z póź. zm.).

II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
 3. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7.  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w Wydziale Finansowo-Księgowym” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do 9 lutego 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja:

Administratorem danych osobowych kandydata w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 127.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszej rekrutacji.

Kandydat ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.