Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o możliwości powstania kanału technologicznego DW407, DW 409, DW 411

Opole, dnia 17.01.2018 r.

 

INFORMACJA

DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 tekst jednolity) informuję o zamiarze rozpoczęcia realizacji niżej wymienionych inwestycji:

  • Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Gogolin.
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk.
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego  w miejscowości Kubice.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU

ul. Oleska 127

45-231 Opole

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej internetowej www.zdw.opole biuletyn.info.pl w zakładce inwestycje, ogłoszenia oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

mgr inż. Mirosław Sokołowski