Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 23.01.2018 r.

Jednocześnie informuje się, że w dniu 25.01.2018 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.01.2018 r. pod numerem 508735-N-2018

UWAGA nr 1
01.03.2018 r.
dodano pismo z informacją o zmianie treści załączników o numerach 1a, 8 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dodano nowe załączniki ze zmienioną treścią oraz usunięto  nieaktualne. W szczególności dodano  nowy wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert – doświadczenie projektanta drogowego oraz projektanta mostowego, wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat oraz wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

  1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2. Nowy wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert – doświadczenie projektanta drogowego oraz projektanta mostowego
  3. Nowy wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat
  4. Nowy wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

UWAGA NR 2:

W dniu 05.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie - sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.03.2018 r. oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2018 r., pod numerem 500047095-N-2018,
Jednocześnie zamieszczono poniżej w załączeniu "pismo do wszystkich pobierających SIWZ" oraz wynikający z wprowadzonych zmian nowy i obowiązujący załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (plik o nazwie: projekt umowy_dodano 05.03.2018) oraz nową i obowiązująca stronę nr 49 SIWZ.

W związku powyższym zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert na dzień 13.03.2018 r., godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.03.2018 r. o godz. 11:15.

Jednocześnie usunięto ze strony zamieszczony w dniu 25.01.2018 r. stary, niekatualny załącznik o nazwie: "Zał. nr 07 - projekt umowy".

 

Załączniki:

PDFpismo do wszystkich pobierających SIWZ_dodano 05.03.2018.pdf

PDFogłoszenie-sprost. ogł. przekaz. UPUE_dodano 05.03.2018.pdf
PDFogłoszenie o zm. ogł. BZP_dodano 05.03.2018.pdf

PDFprojekt umowy_dodano 05.03.2018.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 49 SIWZ.pdf
 

DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 08 - wykaz usług.doc
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 01a - kryterium oceny ofert _1.doc
PDFzmiana siwz załaczniki 1.03.2018.pdf
 

PDFogłoszenie DUUE 25.01.2018r..pdf
PDFOgłoszenie w BZP nr 508735 - 25.01.2018 r..pdf
DOCProjekt Strzelce Op._Zał. nr 03 - oświadczenie JEDZ.doc
PDFSIWZ 01.2018.pdf
PDFsprostowanie do ogłoszenia op. w DzUUE.pdf
PDFZał. 04 JEDZ-instrukcja.pdf
DOCzał. nr 01 - formularz oferty.doc

XLSZał. nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCZał. nr 05 - ośw. o przynależności do gr kapit.doc
DOCZał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
-

DOCZał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.doc
XLSZał. nr 11 - harmonogram.xls
PDFZał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 17 - przykład pliku w NORMIE.ath
DOCZał. nr 18 - ośw. projektanta.doc
DOCZał. nr 19 - protokół przek . dok. powyk.doc
JPEGZał. nr 20 - mapa.jpeg