Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 01.02.2018 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z informacjami, które stanowią jedną całość z ogłoszeniem o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 05.02.2018 r.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.02.2018 r. pod numerem 511003-N-2018.


Uwaga!
Dnia 05.03.2018 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF07odppytwww.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_07ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_07ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_07ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_07specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_07oferta.doc

6. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_07kosztof.xls
PDF2_07przedmrob.pdf

7. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia:

DOC3_07jedz.doc

8. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_07instrwypjedz.pdf

9. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_07listapodm.doc

10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_07wzórzobow.doc

11. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_07wykrob.doc

12. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_07wykos.doc

13. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_07wykpot.doc

14. Projekt umowy:

PDF10_07projum.pdf

15. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_07dokproj1.zip
ZIP11_07dokproj2.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF12_07spectech.pdf