Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC - POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 – ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 – 29+647,38 - Informacja

Strona archiwalna

 

                              

                          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 08.03.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w pliku o nazwie:

"Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  - Rozbudowa dr. woj. nr 454 w m. Pokój.pdf"

Załącznik:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa dr. woj. nr 454 w m. Pokój.pdf
 

            

          INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 15.02.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Rozbudowa dr. woj. nr 454 w m. Pokój.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC - POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454 – ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO W M. POKÓJ W KM 28+549,25 – 29+647,38