Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 W MIEJSCU MOSTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI W KM 15+293 W M. STARE KOLNIE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2018 r. pod numerem 516617-N-2018 zamieszczono poniżej w załączeniu.

UWAGA NR 1:

W dniu 27.02.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02a – Kosztorys ofertowy.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02b – Przedmiar robót.
3. Decyzja ZRID.
4. Dokumentacja dendrologiczna.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 16.02.2018 r. stare, nieaktualne załączniki:
,,B.mostu DW 457 St. Kolnie - Zał. nr 02a - koszt ofertowy.xls"
,,B.mostu DW 457 St. Kolnie - Zał. nr 02b - przedmiar.pdf"

 

UWAGA NR 2:

W dniu 02.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.03.2018 r.pod numerem 500045546-N-2018.
Jednocześnie zamieszczono poniżej w załaczeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02a – Kosztorys ofertowy.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02b – Przedmiar robót.
3. Nowa i obowiązująca strona nr 19 siwz.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 27.02.2018 r.stare, nieaktualne załączniki:
,,2. Zał. nr 02a - Aktualny kosztorys ofertowy - Stare Kolnie dodany 27.02.2018 r.xls"
,,3. Zał. nr 02b - Aktualny Przedmiar robót v2 - Stare Kolnie dodany 27.02.2018 r.pdf"

Załączniki:

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 2 - Stare Kolnie dodane 02.03.2018 r.pdf
XLSX2. Zał. nr 02a - Aktualny kosztorys ofertowy - Stare Kolnie dodany 02.03.2018 r.xlsx
PDF3. Zał. nr 02b - Aktualny Przedmiar robót v4 - Stare Kolnie dodany 02.03.2018 r.pdf
PDF4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP dodane 02.03.2018 r.pdf
PDF5. Nowa i obowiązująca str. 19 SIWZ - Stare Kolnie dodany 02.03.2018 r.pdf
 

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 1 - Stare Kolnie dodane 27.02.2018 r.pdf
-
-
PDF4. Decyzja ZRID - Stare Kolnie dodana 27.02.2018 r.pdf
PDF5. Dok. dendrol. Wycinka - Stare Kolnie dodana 27.02.2018 r.pdf

PDFB. mostu DW 457 St. Kolnie - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFB. mostu DW 457 St. Kolnie - SIWZ.pdf
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 01 - formularz oferty.doc
-
-
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 03 - oświadczenie - brak podstaw wykl..doc
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 04 - oświadczenie - spełnienie war..doc
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 05 - oświadczenie - lista podmiotów.doc
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 06 - wzór zobowiązania.doc
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 07 - wykaz robót.doc
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 08 - wykaz osób.doc
DOCB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 09 - wykaz pot. techn..doc
PDFB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 10 - projekt umowy.pdf
ZIPB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 11 - dok. projektowa.zip
PDFB. mostu DW 457 St. Kolnie - Zał nr 12 - STWIORB.pdf