Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.03.2018 r. pod numerem 525894-N-2018.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_06ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_06specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_06oferta.doc

4. Formularz cenowy:

DOC2a_06formcenzad1.doc
DOC2b_06formcenzad2.doc
DOC2c_06formcenzad3.doc

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_06ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_06ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_06listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_06wzórzobow.doc

9. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_06wykusł.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_06wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_06wykpot.doc

12. Wykaz drzew do wycinki - część B:

PDF10a_06wykdrzewwycinkazad1.pdf
PDF10b_06wykdrzewwycinkazad2.pdf
PDF10c_06wykdrzewwycinkazad3.pdf

13. Projekt umowy:

PDF11_06projum.pdf

14. Instrukcja dla wykonawców:

PDF12_06instrdlawyk.pdf

15. Szczegółowe specyfikacje techniczne:

PDF13_06spec.pdf