Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 13.03.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF06ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW WRAZ Z WYCINKĄ DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ NABYCIEM DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZADANIA NR 1 I 2


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew wraz z wycinką drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz nabyciem drewna pochodzącego z wycinki w podziale na zadania" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą na zadanie nr 1 - ofertę nr 7 wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek z ceną 396.839,52 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia w części B 0 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 60,00 punktów, w tym:
a) "cena" - 60,00 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 0,00 punktów.

Na zadanie nr 2 wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 wykonawcy: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "FOREST" inż. Jakub Wajdziak, ul. Ceramiczna 4A/5, 49-130 Tułowice z ceną 354.052,08 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia w części B 7 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
a) "cena" - 60,00 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 40,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) zadanie nr 2:
a) oferta nr 5 - "Usługi Leśne" Jacek Bronowicki, ul. Leśna 40, Biadacz, 46-022 Luboszyce otrzymała 99,80 punktów, w tym:
- "cena" - 59,80 punktów,
- "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 40,00 punktów,
b) oferta nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek otrzymała 91,44 punktów, w tym:
- "cena" - 51,44 punktów,
- "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 40,00 punktów,

Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami na zadania nr 1 i 2 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób

.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE NR 3


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew wraz z wycinką drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz nabyciem drewna pochodzącego z wycinki w podziale na zadania" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą na zadanie nr 3 - ofertę nr 6 wykonawcy: ZAKŁAD USŁUGOWY "GROSZ" mgr inż. Jarosław Musiał, ul. Kościuszki 1/1, Złoty Potok, 42-253 Janów k/Częstochowy z ceną 41.038,92 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia w części B 7 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 60,00 punktów, w tym:
a) "cena" - 60,00 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 0,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
a) oferta nr 1 - ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, ul. Dobrodzieńska 2a, Główczyce, 46-380 Dobrodzień otrzymała 89,27 punktów, w tym:
- "cena" - 49,27 punktów,
- "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 40,00 punktów,
b) oferta nr 4 - Firma Usługowo-Handlowa "PRĘDKIEWICZ" Marek Prędkiewicz, ul. Opolska 6, 46-200 Kluczbork otrzymała 56,92 punktów, w tym:
- "cena" - 16,92 punktów,
- "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 40,00 punktów,
c) oferta nr 7 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek otrzymała 77,63 punktów, w tym:
- "cena" - 37,63 punktów,
- "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 40,00 punktów.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE NR 3 DODATKOWA


W związku z rezygnacją przez wykonawcę: ZAKŁAD USŁUGOWY "GROSZ" mgr inż. Jarosław Musiał, ul. Kościuszki 1/1, Złoty Potok, 42-253 Janów k/Częstochowy z podpisania umowy na "Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew wraz z wycinką drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz nabyciem drewna pochodzącego z wycinki w podziale na zadania" na zadanie nr 3, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w nawiązaniu do art. 24aa ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że wybrał uznając za najkorzystniejszą, ocenioną najwyżej spośród pozostałych ofert, ofertę nr 1 wykonawcy: ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, ul. Dobrodzieńska 2a, Główczyce, 46-380 Dobrodzień z ceną 49.977,00 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia w części B 7 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 89,27 punktów, w tym:
a) "cena" - 49,27 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia w części B" - 40,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.