Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie", przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 5 kwietnia 2018 r. wybrano uznając za najkorzystniejszą:

ofertę nr 1, złożoną przez:

BIURO PROJEKTÓW

A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Gomułki 2

44-121 Gliwice

- za cenę: 165 988,50 PLN brutto i zadeklarowaniem osoby na stanowisko projektanta drogowego, wykazującej doświadczenie w ilości 2 opracowań projektów, sporządzonych zgodnie z pkt. 9.2 podpunkt 2 siwz oraz osoby na stanowisko projektanta mostowego, wykazującej  doświadczenie w ilości 2 opracowań projektów, sporządzonych zgodnie  z pkt. 9.2 podpunkt 3 siwz.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 60,00 punktów w kryterium „cena”,

- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta drogowego”,

- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta mostowego”

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców, złożone w przedmiotowym postępowaniu otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

  1. Oferta nr 2: PHU ARCUS – 2 Hoszowski Tadeusz, ul. Żeliwna 36, 40-599 Katowice – otrzymała 69,84 punktów, w tym:

- 49,84 punktów w kryterium „cena”

- 0,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta drogowego”,

- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta mostowego”.

  1. Oferta nr 3: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm; Partner Konsorcjum Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm – Partner konsorcjum – otrzymała 82,99 punktów, w tym:

- 42,99 punktów w kryterium „cena”,

- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta drogowego”,

- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta mostowego”.

  1. Oferta nr 4: Pracowania Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły  39, 45-920 Opole otrzymała 96,29 punktów, w tym:

- 56,29 punktów w kryterium „cena”

- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta drogowego”,

- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta mostowego”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 13.03.2018 r. zamieszczona została informacja z otwarcia ofert.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania, zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się załączonej informacji do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 426 W MIEJSCOWOŚCI STRZELCE OPOLSKIE