Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE – DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE–JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.04.2018 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z informacjami, które stanowią jedną całość z ogłoszeniem o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 17.04.2018 r.


Uwaga!
Dnia 23.05.2018 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, usunięto stary i dodano nowy formularz oferty oraz dodano wstępnie wypełniony przez zamawiającego - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, instrukcję - elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ/ESPD, nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 6 i od 11 do 29 i opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF14zmspecwww.pdf

2. Nowy formularz oferty:

DOC1_14ofertan.doc

3. Wstępnie wypełniony przez zamawiającego - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:

ZIP3a_14jedz.zip

4. Instrukcja - elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ/ESPD:

PDF4a_14instrelektrnarzwypjedz.pdf

5. Nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 6 i od 11 do 30:

PDF0_14specnstr6.pdf
PDF0_14specnstr11_29.pdf

6. Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_14ogłozmogłwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_14ogłozmogłwwwBZP.pdf


Uwaga!
Dnia 18.05.2018 r., zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści sprostowanie po jego publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_14ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_14ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_14ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_14specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_14oferta.doc

6. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_14kosztof.xls
PDF2_14przedmrob.pdf

7. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia:

DOC3_14jedz.doc

8. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_14instrwypjedz.pdf

9. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_14listapodm.doc

10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_14wzórzobow.doc

11. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_14wykrob.doc

12. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_14wykos.doc

13. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_14wykpot.doc

14. Projekt umowy:

PDF10_14projum.pdf

15. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_14dokproj1.zip
ZIP11_14dokproj2.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP12_14spectech.zip