Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU KOLONOWSKIE-ZAWADZKIE-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 23.04.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF04ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 NA ODCINKU KOLONOWSKIE-ZAWADZKIE


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie–Zawadzkie”” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 6 wykonawcy: Pracownia Projektowa „PROKOM” mgr inż. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole z ceną 281.055,00 PLN brutto i zadeklarowanym dodatkowym doświadczeniem projektanta drogowego w ilość 2 projektów.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) „cena” – 60,00 punktów,
2) „doświadczenie projektanta drogowego” – 40,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1 – BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice otrzymała 77,58 punktów, w tym:
a) „cena” – 37,58 punktów,
b) „doświadczenie projektanta drogowego” – 40,00 punktów,
2) oferta nr 2 – Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole otrzymała 86,29 punktów, w tym:
a) „cena” – 46,29 punktów,
b) „doświadczenie projektanta drogowego” – 40,00 punktów,
3) oferta nr 3 – konsorcjum: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm i Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm otrzymała 88,78 punktów, w tym:
a) „cena” – 48,78 punktów,
b) „doświadczenie projektanta drogowego” – 40,00 punktów,
4) oferta nr 4 – PROMOST CONSULTING sp. z o.o. sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów otrzymała 66,26 punktów, w tym:
a) „cena” – 22,26 punktów,
b) „doświadczenie projektanta drogowego” – 40,00 punktów,
5) oferta nr 5 – „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec otrzymała 37,18 punktów, w tym:
a) „cena” – 37,18 punktów,
b) „doświadczenie projektanta drogowego” – 0,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


PDF04infochronadanychosob.pdf