Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2018R. - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją dróg wojewódzkich w 2018r. - z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1 ofertę nr 3, złożoną przez:
REMOST
Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

- za cenę: 106.641,00 PLN brutto i zadeklarowanym doświadczeniem kierownika robót drogowych - 19 lat  oraz terminem przystąpienia do robót - 1 dzień.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie kierownika robót drogowych”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do robót”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – otrzymała 76,12 punktów, w tym:
- 36,12 punktów w kryterium „cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie kierownika robót drogowych”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do robót”.

- na zadanie nr 2 ofertę nr 2, złożoną przez:
P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

- za cenę: 177.120,00 PLN brutto i zadeklarowanym doświadczeniem kierownika robót drogowych - 3 lata  oraz terminem przystąpienia do robót - 1 dzień.
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie kierownika robót drogowych”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do robót”.

Na zadanie nr 2 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

- na zadanie nr 3 ofertę nr 3, złożoną przez:
REMOST
Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

- za cenę: 117.711,00 PLN brutto i zadeklarowanym doświadczeniem kierownika robót drogowych - 19 lat  oraz terminem przystąpienia do robót - 1 dzień.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie kierownika robót drogowych”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do robót”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: P.P.H.U. „PIOMAR” Marzena Kalka, ul. Okrzei 8/3, 48-370 Paczków – otrzymała 96,63 punktów, w tym:
- 56,63 punktów w kryterium „cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie kierownika robót drogowych”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do robót”.
2) oferta nr 2: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – otrzymała 79,87 punktów, w tym:
- 39,87 punktów w kryterium „cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „doświadczenie kierownika robót drogowych”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do robót”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą na zadania nr 1 i 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawca na zadanie nr 2 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2 złożono tylko jedną ofertę.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 09.05.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFRemonty grysami - ZP-2.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2018R. - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA