Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁN. NADZ. INW. DLA INW.: „POPR. POŁĄCZ. POŁUD. CZĘŚCI WOJ. OPOL. Z AUTOSTRADĄ A4. ZAD. 6. ROZBUD. DR. WOJ. NR 416 W M. RZEPCZE OD KM 9+900 DO KM 11+450 ORAZ OD KM 11+450 DO KM 12+500 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.05.2018 r. pod numerem 558492-N-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_18ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_18specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_18oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_18formcenzad1.xls
XLS2b_18formcenzad2.xls
XLS2c_18formcenzad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_18ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_18ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_18listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_18wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_18wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8c_18wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_18projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_18zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera koordynatora:

PDF11_18zadinżkoord.pdf

14. Przedmiar robót:

PDF2b_04przedmrobodc2.pdf

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIP11_04dokproj1.zip
ZIP11_04dokproj2.zip
ZIP11_04dokproj3.zip

16. Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 14):

ZIP13_04progfunkużytk.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14):

PDF12_04spectech.pdf