Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 406 W M. WIERZBIE” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.06.2018 r. pod numerem 568635-N-2018.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_19ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_19specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_19oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_19formcenzad1.xls
XLS2b_19formcenzad2.xls
XLS2c_19formcenzad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_19ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_19ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_19listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_19wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_19wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8c_19wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_19projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_19zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera koordynatora:

PDF11_19zadinżkoord.pdf

14. Przedmiar robót (załącznik nr 12):

PDF2_07przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIP11_07dokproj1.zip
ZIP11_07dokproj2.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14):

PDF12_07spectech.pdf