Przejdź do treści strony WCAG

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych oddziałów ter. w okresie 24 m-cy.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 18.06.2018 r.  zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 08.06.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFPDFPDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik  (druk) nr 2.2. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia mienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych oddziałów teren. w okresie 24 m-cy