Przejdź do treści strony WCAG

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji " Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km 38+285 do km 41+744" branża elektroenergetyczna-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 21.06.2018 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Załącznik:

PDFDW 901 odcinek Kielcza - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 12.06.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFDW 901 odcinek Kielcza - Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza-granica województwa w km 38+285 do km 41+744" branża elektroenergetyczna