Przejdź do treści strony WCAG

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI Z UMOCNIENIEM POBOCZY I PROFILOWANIEM CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 458, KM OD 16+370 DO 17+838 W MIEJSCOWOŚCI LEWIN BRZESKI

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.06.2018 r. pod numerem 572884-N-2018.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_26ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_26specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_26oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLSX2_26kosztof.xlsx
PDF2_26przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_26ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_26ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_26listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_26wzórzobow.doc

9. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat:

DOC7_26wykrob.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

DOC8_26wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_26wykpot.doc

12. Projekt umowy:

PDF10_26projum.pdf

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF11_26spectech.pdf