Przejdź do treści strony WCAG

Ścinka poboczy oraz renowacja rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa opolskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w podziale na zadania - Informacja

Strona archiwalna

 

DODATKOWA INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ


W związku z rezygnacją przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo „droma” Jacek Majdecki, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry z podpisania umowy na „Ścinkę poboczy oraz renowacja rowów przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa opolskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w podziale na zadania” na zadanie nr 3, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w nawiązaniu do art. 24aa ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że wybrał uznając za najkorzystniejszą, ocenioną najwyżej spośród pozostałych ofert, ofertę nr 1 wykonawcy: P.P.H.U. „RAFIT” Szpilewicz Mieczysław, ul. Włodawska 4, 21-580 Wisznice z ceną 178.965,00 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia 12 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,20 punktów, w tym:
a) „cena” – 45,20 punktów,
b) „skrócenie terminu wykonania zamówienia” – 40,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

W dniu 23.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o wyborze najkorzystniejszych ofert:

PDFŚcinka poboczy - wyniki BIP.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 02.07.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert - Ścinka poboczy.pdf

 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku): 

ŚCINKA POBOCZY ORAZ RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W PODZIALE NA ZADANIA