Przejdź do treści strony WCAG

PEŁN. NADZ. INW. DLA INW.: „ROZBUD. CIĄGU KOMUNIK. NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE – DROGA WOJ. NR 454. ROZBUD. DR. WOJ. NR 454 NA ODC. BIESTRZYKOWICE–JASTRZĘBIE NA ODC. W KM OD 43+420 DO KM 45+800” Z PODZIAŁEM NA ZAD.

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.08.2018 r. pod numerem 605148-N-2018.

 

Uwaga nr 1!

W dniu 27.08.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo do wszystkich pobierających siwz zawierające odpowiedź na pytanie wykonawcy oraz wynikającą z wprowadzonej zmiany nową stronę nr 16 siwz oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP w dniu 27.08.2018 r.

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 03.09.2018 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 10:15.


Załączniki:

PDFpismo do wszystkich pob. siwz_dodano 27.08.2018.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP_dodano 27.08.2018.pdf
PDFnowa strona nr 16 siwz_dodano 27.08.2018.pdf

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_26ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_26specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_26oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_26formcen_zad1.xls
XLS2b_26formcen_zad2.xls
XLS2c_26formcen_zad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_26ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_26ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_26listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_26wzórzobow.doc

9. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_26wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8c_26wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF9_26projum.pdf
PDF9_26projumpowierz.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_26zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_26zadinżproj.pdf

14. Przedmiar robót (załącznik nr 12):

PDF2_14przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIP11_14dokproj1.zip
ZIP11_14dokproj2.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14):

ZIP12_14spectech.zip