Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.09.2018 r. pod numerem 61876-N-2018.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_38ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_38specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_38oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_38formcen_zad1.xls
XLS2b_38formcen_zad2.xls
XLS2c_38formcen_zad3.xls
XLS2d_38formcen_zad4.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_38ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_38ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_38listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_38wzórzobow.doc

9. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7d_38wykusł_zad1-4.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8a-8d_38wykos_zad1-4.doc

11. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF9_38projum.pdf
PDF9_38projumpowierz.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_38zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_38zadinżproj.pdf

14. Przedmiar robót (załącznik nr 12):

PDF2_28przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIP11_28dokproj.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 14):

PDF12_28spectech.pdf