Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. BOGUCHWAŁÓW”

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 20 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 18.09.2018 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z informacjami, które stanowią jedną całość z ogłoszeniem o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 20.09.2018 r.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.09.2018 r. pod numerem 618324-N-2018.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_37ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_37ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_37ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_37specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_37oferta.doc

6. Wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert – doświadczenie projektanta drogowego

DOC1a_37wykosspełkryt.doc

7. Formularz cenowy:

XLS2_37formcen.xls

8. Wstępnie wypełniony przez zamawiającego - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:

ZIP3_37jedz.zip

9. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_37instrwypjedz.pdf

10. Instrukcja - elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ/ESPD:

PDF4a_37instrelektrnarzwypjedz.pdf

11. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_37listapodm.doc

12. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_37wzórzobow.doc

13. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_37wykusł.doc

14. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:

DOC8_37wykos.doc

15. Oświadczenie o zatrudnieniu:

DOC9_37ośwozatr.doc

16. Projekt umowy i umowy powierzenia:

PDF10_37projum.pdf
PDF10_37projumośwproj.pdf

17. Harmonogram prac projektowych:

PDF11_37harmprac.pdf

18. Przykład kosztorysu ofertowego:

PDF12_37przykłkosztof.pdf

19. Przykład przedmiaru robót:

PDF13_37przykłprzedmrob.pdf

20. Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego:

PDF14_37przykłzałkoszt.pdf

21. Przykład kosztorysu inwestorskiego:

PDF15_37przykłkosztinw.pdf

22. Przykład kalkulacji cen jednostkowych:

PDF16_37przykłkalkcen.pdf

23. Parametry odwiertów:

PDF17_37paramodw.pdf

24. Przykład pliku w NORMIE:

ATH18_37przykłnorma.ath

25. Mapa:

JPEG19_37mapa.jpeg

26. Protokół przekazania:

PDF20_37protprzek.pdf