Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 27.09.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF38ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. JANUSZKOWICE OD KM 41+954 DO KM 42+245” Z PODZIAŁEM NA ZADANIA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIA NR 2, 3 I 4


Dnia 04.10.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty:

PDF38ogłwynwww.pdf


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NA ZADANIE NR 1


Dnia 10.10.2018 r. zamieszczono w załączeniu pismo z informacją o wyborze oferty 1.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty 1:

PDF38ogłwynwww1.pdf