Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 NA ODCINKU ZDZIECHOWICE – NOWA WIEŚ

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.10.2018 r. pod numerem 634328-N-2018.

UWAGA NR 1:
W dniu 15.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2018 r., pod numerem 500247298-N-2018 oraz pismo z informacjami o zmianach oraz obowiązujące załączniki:
1) zmienioną i obowiązującą stronę nr 15 SIWZ,
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP,
3) zmienioną i obowiązującą stronę nr 20 SIWZ.

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 30.10.2018 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.10.2018 r. o godz. 10:15.

UWAGA NR 2:
W dniu 17.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o zmianie w projekcie umowy oraz nowy, obowiązujący załącznik nr 10 - projekt umowy (stary, nieaktualny usunięto ze strony internetowej zamawiającego).

Załączniki:

PDFPrzebudowa Nowa Wieś - pismo ze zmianą dodane 17.10.2018r..pdf
PDFPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 10 - NOWY projekt umowy - dodane 17.10.2018.pdf
 

PDFPrzebudowa Nowa Wieś - ogłoszenie o zm. ogł. - dodane 15.10.2018.pdf
PDFPrzebudowa Nowa Wieś - pismo ze zmianami - dodane 15.10.2018.pdf
PDFPrzebudowa Nowa Wieś - zm. str. nr 15 SIWZ - dodane 15.10.2018.pdf
PDFPrzebudowa Nowa Wieś - zm. str. nr 20 SIWZ - dodane 15.10.2018.pdf
 

PDFPrzebudowa Nowa Wieś - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPrzebudowa Nowa Wieś - SIWZ.pdf
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy.xls
PDFPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 03 - ośw. art. 25a wykl..doc
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 04 - ośw. art. 25a war..doc
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 06 - zobow. podmiotu trzeciego.doc
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 07 - wykaz robót.doc
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 08 - wykaz osób.doc
DOCPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 09 - wykaz sprzętu.doc

PDFPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 11 - proj. um. powierz. danych os..pdf
PDFPrzebudowa Nowa Wieś Zał. nr 12 - ST.pdf