Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.10.2018 r. pod numerem 637900-N-2018.


Uwaga!
Dnia 19.10.2018 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy wykaz drzew w ramach zamówienia podstawowego dla Oddziału Terenowego w Oleśnie (zadanie nr 3).


1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF42zmspecwww.pdf

2. Nowy wykaz drzew w ramach zamówienia podstawowego dla Oddziału Terenowego w Oleśnie (zadanie nr 3):

PDF10c_42wykdrzewpodstzad3n.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_42ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_42specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_42oferta.doc

4. Wykaz osób dla spełnienia kryteriumj oceny ofert:

DOC1a_42wykosspełkryt.doc

5. Formularz cenowy:

XLSX2a_42formcenzad1.xlsx
XLSX2b_42formcenzad2.xlsx
XLSX2c_42formcenzad3.xlsx

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_42ośwart25awykl.doc

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_42ośwart25awar.doc

8. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_42listapodm.doc

9. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_42wzórzobow.doc

10. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_42wykusł.doc

11. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

DOC8_42wykos.doc

12. Wykaz potencjału technicznego:niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_42wykpot.doc

13. Wykaz drzew w ramach zamówienia podstawowego:

PDF10a_42wykdrzewpodstzad1.pdf
PDF10b_42wykdrzewpodstzad2.pdf
-

14. Wykaz drzew w ramach opcji:

PDF11a_42wykdrzewopcjazad1.pdf
PDF11b_42wykdrzewopcjazad2.pdf
PDF11c_42wykdrzewopcjazad3.pdf

15. Projekt umowy:

PDF12_42projum.pdf

16. Szczegółowe specyfikacje techniczne:

PDF13_42spectech.pdf