Przejdź do treści strony WCAG

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901-informacja.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 28.11.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 24.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert):

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”