Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYCINKA DRZEW ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 29.10.2018 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF42ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYCINKA DRZEW ORAZ INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU WRAZ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI W PODZIALE NA ZADANIA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NA ZADANIE NR 2


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wycinkę drzew oraz inne usługi związane z utrzymaniem drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki w podziale na zadania" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą na zadanie nr 2 ofertę nr 1 wykonawcy: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "FOREST" inż. Jakub Wajdziak, ul. Ceramiczna 4A/5, 49-130 Tułowice z ceną 379.522,80 PLN brutto oraz zadeklarowanym doświadczeniem pilarza 1 wynoszącym 3 zadania i doświadczeniem pilarza 2 wynoszącym 3 zadania.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie nr 2. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów na to zadanie, w tym:
1) "cena" – 60,00 punktów,
2) "doświadczenie pilarza 1" – 20,00 punktów,
3) "doświadczenie pilarza 2" – 20,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert na zadanie nr 2:
1) oferta nr 2 – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek otrzymała 77,87 punktów, w tym:
– "cena" – 37,87 punktów,
– "doświadczenie pilarza 1" – 20,00 punktów,
– "doświadczenie pilarza 2" – 20,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 2 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NA ZADANIA NR 1 i 3


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wycinkę drzew oraz inne usługi związane z utrzymaniem drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki w podziale na zadania" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą na:
1) zadanie nr 1 – ofertę nr 3 wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ADT" Adam Dygudaj, Pacanów 16, 42-140 Panki z ceną 291.124,80 PLN brutto, zadeklarowanym doświadczeniem pilarza 1 wynoszącym 2 zadania i doświadczeniem pilarza 2 wynoszącym 2 zadania,
2) zadanie nr 3 – ofertę nr 3 wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ADT" Adam Dygudaj, Pacanów 16, 42-140 Panki z ceną 142.689,60 PLN brutto, zadeklarowanym doświadczeniem pilarza 1 wynoszącym 3 zadania i doświadczeniem pilarza 2 wynoszącym 3 zadania.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania nr 1 i 3. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert po 100,00 punktów na każde zadanie, w tym:
1) zadanie nr 1 – oferta nr 3:
a) "cena" – 60,00 punktów,
b) "doświadczenie pilarza 1" – 20,00 punktów,
c) "doświadczenie pilarza 2" – 20,00 punktów,
2) zadanie nr 3 – oferta nr 3:
a) "cena" – 60,00 punktów,
b) "doświadczenie pilarza 1" – 20,00 punktów,
c) "doświadczenie pilarza 2" – 20,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) zadanie nr 1:
a) oferta nr 2 – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek otrzymała 93,43 punktów, w tym:
– "cena" – 53,43 punktów,
– "doświadczenie pilarza 1" – 20,00 punktów,
– "doświadczenie pilarza 2" – 20,00 punktów,
2) zadanie nr 3:
a) oferta nr 2 – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek otrzymała 78,41 punktów, w tym:
– "cena" – 38,41 punktów,
– "doświadczenie pilarza 1" – 20,00 punktów,
– "doświadczenie pilarza 2" – 20,00 punktów.

Podpisanie umów z wybranym wykonawcą na zadania nr 1 i 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.