Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania inwestycyjne zrealizowane przy udziale środków unijnych w 2011 r.

1.    Nazwa projektu:   „Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:        27.04.2010 r. do 30.06.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji:  45,31 mln PLN, w tym 37,41 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • budowę nowej jezdni z dwoma pasami ruchu i umocnionym poboczem po obu stronach na długości 6,487 km,
 • wykonanie dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy w obu kierunkach,
 • wykonanie skrzyżowań z drogami przecinającymi projektowaną obwodnicę,
 • budowę wiaduktu nad linią kolejową,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
 • budowę przepustów skrzynkowych i rurowych drogowych.

 

2.     Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków Pakosławice. Etap II"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       14.07.2010 r. do 30.06.2011 r. 
Koszt realizacji Inwestycji: 25,49 mln PLN, w tym 21,67 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
 
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi na odcinku – 7,23 km
 • przebudowę mostu – 6,15m
 • przebudowę przepustów pod drogą – 5 szt
 • budowę chodników i ścieżki pieszo - rowerowej
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujących z realizowaną inwestycją
 • budowę zjazdów indywidualnych oraz przepustów pod zjazdami
 • budowę zjazdów publicznych
 • przebudowę skrzyżowania
 • budowę wysp spowalniających ruch i azyli dla pieszych

 

3.     Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobusz w km 24+565–35+760”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:       06.08.2010 r. do 02.06.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji: 32,82 mln PLN, w tym 27,90 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 11,2 km, w tym do szerokości jezdni 7,00 m,    
 • budowę obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1,50 m,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
 • przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • budowę i przebudowę chodnika w terenie zabudowanym wraz z budową ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowy przepustów drogowych oraz obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku,
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę odwodnienia (budowę odcinkowo kanalizacji deszczowej, oczyszczenie i udrożnienie rowów przydrożnych, drogowych),
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
 • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudową drogi.

 
4.   Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „inwestujemy w Twoją przyszłość”
Okres realizacji Projektu:     09.09.2010 r. do 04.08.2011 r.
Koszt realizacji Inwestycji:   9,99 mln PLN, w tym 8,49 mln PLN dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007 – 2013.
Zakres zadania obejmował:
 • rozbudowę drogi na odcinku 1,3185 km (poszerzenie drogi),
 • budowę chodnika (na terenie zabudowy mieszkaniowej),
 • budowę utwardzonych poboczy (poza terenem zabudowy),
 • przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę muru oporowego w miejscu skarpy drogowej,
 • budowę przepustów drogowych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery ochronne).