Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku miejscowości Przełęk w ramach zadania pn.:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk”.

1. Opis zadania inwestycyjnego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie nyskim - gmina Nysa we wsi Przełęk.

Droga wojewódzka nr 411 pełni ważną rolę w układzie drogowym województwa opolskiego. Umożliwia rozprowadzenie ruchu z kierunku Opola i Brzegu, a także Wrocławia poprzez Nysę w stronę przejść granicznych w Głuchołazach (Mikulovice i Zlaté Hory) oraz dalej w stronę miasta Jesenik i Šumperk oraz w atrakcyjne turystycznie rejony Jeseników.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano dwa warianty koncepcyjne  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk:

– Wariant 1 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 po starym śladzie (istniejący przebieg drogi),

– Wariant II - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 po nowym śladzie (pomiędzy zabudowaniami m. Przełęk a linią kolejową)

Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi jednojezdniowej klasy G wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi, zjazdami, a także budowę, rozbudowę oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej 411.

Istniejące zagospodarowanie terenu

W stanie istniejącym DW 411 jest drogą jednojezdniową klasy G o dwóch pasach ruchu o szerokości jezdni od 5,5m do 7,5m (przeważnie 7m). Jednocześnie w przekroju poprzecznym droga wojewódzka posiada obustronne pobocza gruntowe wraz z rowami przydrożnymi oraz fragmentarycznie jednostronny chodnik z płyt betonowych i jednostronne pobocze gruntowe z rowem przydrożnym.

Z uwagi na charakter terenu przyległego w stanie istniejącym dostęp do drogi jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

2. Projektowane trasy

Wariant 1 - polega na rozbudowie istniejącej drogi wojewódzkiej po istniejącym śladzie wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, przebudową skrzyżowań, przebudową zjazdów i zatok autobusowych.

Przebudowa po istniejącym śladzie wiąże się z tym, iż całość ruchu drogowego odbywać się będzie przez miejscowość Przyłęk jak dotychczas tj. przez obszar zabudowany miejscowości gdzie występuje  zwiększony ruch pieszych i rowerzystów. Wariant ten charakteryzuje się bliską odległością budynków i ogrodzeń posesji od drogi.

Droga wojewódzka będzie posiadać przekrój uliczny bądź półuliczny (tj. jezdnia obramowana krawężnikami). Trasa w tym wariancie ma długość 1,16 km oraz zajmuje powierzchnię ok. 1,97 ha w liniach rozgraniczających teren inwestycji.

W tym wariancie konieczna jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową i gminną, przebudowa istniejących zjazdów na posesje, przebudowa zarurowanego odcinka cieku Miejska, oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

Wariant 2  - polega na rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 po nowym śladzie (pomiędzy zabudowaniami m. Przełęk a linią kolejową) w obrębie działki ewidencyjnej nr 236, która jest we władaniu Województwa Opolskiego. 

W wariancie tym droga obchodzi miejscowość Przyłęk od strony wschodniej. Wpłynie to na wyprowadzenie większości ruchu tranzytowego poza miejscowość Przełęk, a tym samym na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Droga została poprowadzona przez tereny łąk i upraw rolnych, a odległość drogi od budynków wyniosła około 50 m, co wpływa bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W wariancie tym droga wojewódzka będzie posiadać przekrój drogowy z obustronnymi rowami przydrożnymi. Trasa w tym wariancie ma długość 1,06 km oraz zajmuje powierzchnię ok. 2,49 ha.

W tym wariancie konieczna jest budowa nowych zjazdów na pola, dwóch skrzyżowań ze „starą” drogą wojewódzką, budowa przepustu nad ciekiem Miejska oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

3. Parametry techniczne projektowanych dróg

Droga Wojewódzka nr 411:

·Klasa techniczna drogi: G 1x2,

·Prędkość projektowa: Vp=50 km/h,

·Prędkość miarodajna na terenie zabudowy: Vm=60 km/h,

·Szerokość jezdni: 2x3,5 m = 7,0 m,

·Szerokość poboczy: 1,25m

·Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,00m

·Kategoria ruchu – KR3 (ruch ciężki).

·Obciążenie 115 kN/oś

W dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Przełęk odbędą się konsultacje społeczne.

Informujemy, iż przygotowane materiały dot. w/w zadania, dostępne są do wglądu u Pani Sołtys Przełęku – Przełęk  61 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Nysa do dnia konsultacji społecznych.

PDFD-02_Plan sytuacyjny_W1_do konsulatacji na ortofotomapie_2017.11.30__594na2450.pdf (9,04MB)
PDFD-02_Plan sytuacyjny_W2_do konsultacji na ortofotomapie_2017.11.30__594na2450.pdf (9,10MB)
PDFRAZEM_2xA3.pdf (13,25MB)