Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje podstawowe - dostęp do informacji publicznej


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764 t.j.) udostępnianie informacji publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu następuje w drodze :

1. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wywieszania informacji na tablicy ogłoszeń.

3. Udostępniania na wniosek osoby żądającej informacji (w przypadku informacji, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej).

4. Publikacji na stronie internetowej Zarządu: www.zdw.opole.pl

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Zarząd Dróg Wojewódzkich powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, nie umożliwiają takiego udostępnienia informacji. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Zarząd Dróg Wojewódzkich powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostepnienie informacji umarza się. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępninie informacji następuje w drodze decyzji do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni i uzasadnienie decyzji o odmowie udostępniania informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Jeżeli Zarząd Dróg Wojewódzkich w wyniku udostępnienia informacji publicznej  na wniosek poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku - może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tym przypadku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej (np. wykonania zestawień,  przetworzenia treści) wymaga od wnioskodawcy wykazania przesłanki interesu publicznego (art. 3 ustawy).

DOCwniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc (32,50KB)