Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUT ZDW w OPOLU

STATUT

ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH

W OPOLU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zwany dalej „Zarządem” działa, w szczególności, na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz.486);

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);

2a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

7) uchwały Nr 3/99 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 05 stycznia 1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz pełnomocnika do jego organizacji;

8) niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów.

 

§2

1. Zarząd jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu Województwa Opolskiego.

      2. Zarząd działa w formie wojewódzkiej jednostki budżetowej.

 

§3

       1. Siedzibą Zarządu jest miasto Opole.

       2. Terenem działania Zarządu jest Województwo Opolskie.

       3. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd Województwa Opolskiego.

       4. Zarząd używa pieczęci o treści „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu”.

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§4

1. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

 2. Za zgodą Zarządu Województwa Opolskiego Zarząd może zarządzać drogami innymi niż wojewódzkie na podstawie odrębnych porozumień, na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych.

 

§5

      1. Do zarządcy drogi należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, który został nieodpłatnie udostępniony gminie na jej wniosek w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

20) zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za ich udostępnienie w drodze umowy dzierżawy lub najmu;

21) budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikające z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego, a także miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;

22) uchylony[1]

23) rozwieszanie rozkładów jazdy wszystkich operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych, na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych.

2. Do zakresu działań Zarządu należy także realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących uzgadnianie projektów:

1) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiany tego sposobu, jeśli mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę;

2) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej,

3) decyzji o warunkach zabudowy.

2a. Do zakresu działań Zarządu należy także realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, obejmujących:

  1. wydawanie na wniosek operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika drogowego uzgodnień zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych;
  2. zawieranie na wniosek operatora publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnika drogowego umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych;
  3. pobieranie od operatorów publicznego transportu zbiorowego lub przewoźników drogowych opłat za zatrzymanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Opolskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych.

     3. Zarząd jest również upoważniony do:

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych;

4) wykonywania innych zadań w zakresie drogownictwa na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

III. ORGANIZACJA ZARZĄDU ORAZ NADZÓR NAD JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ

 

§6

1.  Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Opolskiego.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Marszałek Województwa Opolskiego.

3.  Dyrektor kieruje działalnością jednostki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.

4. Dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Województwa w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

 

§7

  1.  Dyrektor organizuje i kieruje działalnością Zarządu, odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców.
  3. Zastępców Dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
  4. Zastępcy Dyrektora wykonują zadania w ramach umocowania udzielonego im przez Dyrektora i w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym, a także zarządzeniach wewnętrznych.

 

§8

      Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1)  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością;

2)   reprezentowanie oraz działanie w imieniu Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich;

3)  składanie w imieniu Zarządu oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym.

                                                                      

§9

1.  Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, za pracodawcę samorządowego, w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, dokonuje Dyrektor Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.

2. Status prawny pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

3.  Zasady wynagradzania pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786) oraz regulamin wynagradzania.

 

§10

 

      uchylone[2]

§11

 

  1. Szczegółową organizację Zarządu oraz oddziałów terenowych, zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych w tym oddziałów terenowych oraz zakres podstawowych obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny Zarządu.
  2. Regulamin organizacyjny nadaje w drodze zarządzenia Dyrektor, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Opolskiego.

 

 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§12

1. Zarząd prowadzi swoją działalność na podstawie planu finansowego, przyjętego przez właściwy organ samorządu województwa, według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Zmiany w planie finansowym jednostki wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian w budżecie Województwa Opolskiego.

 

§13

      Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§14

 
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zarządu ponosi Dyrektor i główny księgowy w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

 

§16

      Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

PDFstatut tekst jednolity 2010 uchwała.pdf (46,82KB)

PDFstatut zmmiana 2010 uchwała.pdf (51,98KB)    

PDFuchwała statut zmiana 2016.pdf (92,64KB)
 

 

 

 

[1] Uchwała Nr XIX/219/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.

[2] Uchwała Nr XIX/219/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.